Under construction. Feel free to share your suggestions!

nǐ hǎo

A:你好!

Hello!

 

nǐ hǎo

B:你好!

Hello!

 

nín hǎo

A:您好!

Hello!

 

nǐ men hǎo

B:你们好!

Hello!

 

duì bù qǐ

A:对不起!

I'm sorry!

 

méi guān xi

B:没关系!

That's OK!

 

Click here to get a hard copy of this book

声母 Initials(1)

b p m f
d t n l
g k h  
j q x  

韵母 Finals(1)

i u ü er
a ia ua  
o uo    
e ie  üe  
ai uei(ui)    
ao iao    

ā á ǎ à
ō ó ǒ ò
ē é ě è
ī í ǐ ì
ū ú ǔ ù
ǖ ǘ ǚ ǜ

ěr
māo dǎo huā
xié xuě

kāfēi kělè kǎoyā huǒguō
咖啡 可乐 烤鸭 火锅
dìtú fēijī máobǐ ěrjī
地图 飞机 毛笔 耳机

nǐhǎo kěyǐ fǔdǎo xiǎojiě
kǒuyǔ yǔfǎ fǎyǔ tǎohǎo
liǎojiě yǒuhǎo yǔsǎn shǒubiǎo

课堂用语 Classroom Expressions

上课! shàng kè! Class begins!
下课! xià kè! Class is over!
现在休息! xiàn zài xiū xī! Take a break now!
看黑板! kàn hēi bǎn! Look at the blackboard!
跟我读! gēn wǒ dú! Read after me!

Click here to get a hard copy of this book

Please Log In or Sign Up to Comment